27 maig, 2021

Els ODS i el compliment dels objectius mediambientals

Tot i haver-se realitzat avenços en àrees com l’aigua i energies netes, el sanejament o la gestió forestal, el món continua vivint de forma insostenible, al mateix temps que han empitjorat la pèrdua de biodiversitat i el canvi climàtic.

Així doncs, la secretària executiva de la Convenció de la Diversitat Biològica va assenyalar, en un informe fet conjuntament amb la UNEP, que molts aspectes encara no porten el ritme de canvi necessari com per alinear-se amb l’Agenda 2030. Al contrari, en moltes ocasions hi ha una insuficiència de progrés o que fins i tot es retrocedeix, i per això és necessari que la gent prengui consciència per tal de canviar els estils de vida i els mitjans per subsistir, ja que aquest ritme d’ús i abús no es podrà mantenir sempre.

A més a més, els autors d’aquest estudi han descobert un augment de les tendències a la baixa respecte a l’últim estudi publicat l’any 2019. Tanmateix, la suma de les mesures destinades a salvaguardar la biodiversitat no han donat els resultats esperats, ja que no s’ha reduït el nombre d’espècies en perill d’extinció, implicant que l’estratègia de protegir la biodiversitat durant l’última dècada s’hagi incomplert.

Per altra banda,  l’informe insta a una millora en les dades i indicadors, com a instrument per entendre com garantir el progrés del desenvolupament d’una forma pràctica. En aquest sentit, en l’àmbit mediambiental s’hi han detectat mancances per tal d’establir polítiques governamentals, sumant-li el factor que els mateixos governs tampoc han fet servir aquestes dades a l’hora d’elaborar tals polítiques, motiu pel qual es consideri que estan infravalorats.

Finalment, s’ha remarcat que les capacitats limitades per recopilar, difondre i utilitzar eficaçment dades ambientals ha afectat  la manera d’entendre holística del medi ambient i l’efecte dels factors socioeconòmics. Per aquest motiu, aquest estudi ha de servir de suport als països en la mesura que enforteixin les accions en les dimensions mediambientals, tot això visualitzant l’Agenda 2030 en l’horitzó.