Seminari “La Responsabilitat Social de les Empreses en el marc de les Nacions Unides”

 


L’ANUE va organitzar el 28 de novembre al Cercle d’Economia de Barcelona el seminari “La Responsabilitat Social de les Empreses (RSE)  en el marc de les Nacions Unides, amb la col·laboració del Ministeri d’afers Exteriors i Cooperació.

Eduard Sagarra, president de l’ANUE, va inaugurar l’acte  i Fernando Riquelme Lindón, director general d’Afers Multilaterals, de la Secretaria d’Estat d’Afers Exteriors, va fer una introducció de l’àmbit de les empreses en el sistema de les Nacions Unides a través del Pacte Mundial (Global Compact), i de l’informe del Consell de Drets Humans sobre l’RSE, i del posterior establiment dels principis rectors.

Eduard Sagarra, president de l'ANUE, i Fernando Riquelme Lindón, director general d'Afers Multilaterals, de la Secretaria d'Estat d'Afers Exteriors

El següent ponent, Xavier Fernández Pons, professor titular de dret internacional públic de la Universitat de Barcelona, va aprofundir en aquests principis rectors per a les empreses, que tot i que no afegeixen més obligacions jurídicament vinculants de les ja existents en els tractats internacionals (de drets humans; drets civils i polítics; drets econòmics, socials i culturals; i de drets laborals) sí que afegeixen unes guies de conducta i de bones practiques per a totes les empreses (tant nacionals com transnacionals, públiques o privades, grans o petites), per promoure el respecte dels drets humans i una globalització socialment sostenible. Aquests principis es basen en el deure d’estats i empreses de: 1) respectar els drets; 2) protegir-los; 3) establir mecanismes per remeiar l’incompliment.

Per la seva part, Juan de la Mota, president de la Red Española del Pacto Mundial, va explicar perquè les empreses han de tenir una visió més àmplia més enllà de l’objectiu de maximitzar beneficis a curt termini. Així, va defensar l’adopció de la RSE amb un enfoc empresarial de gestió de riscos per assolir un rendiment sostenible a llarg termini, en un món de creixent competivitat i on les noves tecnologies fan que les empreses  estiguin sota permanent observació. Va descartar la mera filantropía o obra social de les empreses, a favor d’implantar l’RSE en tots els processos i presa de decisions de l’empresa, fet que repercuteix positivament en la innovació, qualitat, productivitat i competivitat de l’empresa.

Xavier Fernández Pons, professor titular de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona; Brigitte Colarte-Duerr, Promotora de Growing Inclusive Markets Project, Centre Regional de Bratislava (PNUD); i Juan de la Mota, president de la Red Española del Pacto Mundial

En aquest mateix sentit, però des de la perspectiva de l’ONU, es va expressar Brigitte Colarte-Duerr, Promotora de Growing Inclusive Markets Project, Centre Regional de Bratislava (PNUD) que va afirmar que la filantropía o les aportacions a programes de desenvolupament no són sostenibles i, per contra, va defensar el concepte d’inversions responsables, i el de desenvolupament de mercats inclusius. Colarte-Duerr  va explicar diversos exemples d’iniciatives de models inclusius arreu del món que han rebut el suport del PNUD i que demostren que la inclusió de les persones amb ingressos baixos en la principal activitat de l’empresa produeix valor per a les persones, i també per a l’empresa.

Kathryn Dovey, directora del Global Bussines Initiative on Human Rights, (una plataforma per les empreses per parlar de drets humans) es va referir a la gran disparitat en la consciència de les empreses de la seva responsabilitat social, i dels dilemes als quals s’enfronten davant els conflictes que poden haver entre la normativa local i la dels països d’origen o el dret internacional que afecten als drets humans. Si bé va assenyalar que hi ha ordenaments jurídics millors que d’altres, aquests conflictes es produeixen tant en països en desenvolupament, com en els desenvolupats. En aquest sentit va elogiar el Pacte Mundial i els principis rectors per distingir les responsabilitats dels estats i les de les empreses, i per la diligencia deguda als drets humans. També va destacar la importància que s’hagi modificat el punt de partida de ser només una qüestió de gestió de riscos per a l’empresa, a ara també de les persones, i que es facin interpretacions sectorials de l’RSE.

Kathryn Dovey, directora del Global Business Initiative on Human Rights; Isabel Vidal, directora del màster sobre Responsabilitat Social Corporativa de la Universitat de Barcelona; Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global; i Xavier Guerrero, director adjunt de l'ANUE.

Isabel Vidal, directora del màster sobre Responsabilitat Social Corporativa de la Universitat de Barcelona, va parlar del difícil context de crisi actual, i de com aquesta ha provocat una exclusió del mercat laboral (especialment dels joves), una exclusió financera  (la manca d’accés a crèdits), i una desconfiança respecte l’activitat financera. Tot i que la previsió és que aquestes exclusions augmentaran, es va referir al document de la Comissió Europea sobre RSE, que mostra avenços, amb un nombre cada cop més gran d’empreses que publiquen els seus informes. Per altra banda, es va sumar als anteriors ponents en destacar la importància de desenvolupar el concepte creació de valor compartit,  i va defensar un enfoc empresarial de la RSE per assolir aquest “cercle virtuós” de la sostenibilitat que generi beneficis tant per a les empreses com per a la societat.

Per acabar, Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, va destacar la complexitat de l’RSE que fa que no totes les empreses poden aconseguir-la. I va qualificar de fonamental que el Pacte Mundial englobi també les petites empreses i no només les grans multinacionals, considerant que en el marc de l’RSE no hi ha petites o grans empreses, sinó empreses ben o mal gestionades. En aquest sentit, va assegurar que no és una qüestió només de bones pràctiques (aquestes es poden “comprar”), sinó d’anar un pas més enllà en el treball per la qualitat, anar cap a l’excel·lència social i la ciutadania corporativa. Es tracta d’incorporar l’esperit social en tots els processos de l’empresa, i fins i tot en el diàleg amb tots els grups d’interès i l’administració per vincular l’RSE amb la idea de construir territoris socialment responsables, perquè les empreses no poden tenir èxit en societats fracassades, i les societats no poden tenir èxit amb empreses insostenibles.

Xavier López, director general d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, de la Generalitat de Catalunya

L’acte va finalitzar amb la cloenda de Xavier Lòpez, director general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, de la Generalitat de Catalunya,  que va  considerar que si en el segle passat el que importava a les empreses era el què, en aquest ha de ser el com, perquè guanyar diners és una condició necessària, però no ha de ser la seva única finalitat, i que haurien de tenir tres objectius més: la creació d’ocupació, la cooperació, i una dimensió social, un compromís amb els més desfavorits.