Estatuts

 
ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ PER A
LES NACIONS UNIDES A ESPANYA
 
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS:
 
ART. 1. Denominació i natura social.
 
La denominació de l'Associació regida pels estatuts presents, constituïda com a entitat
sense ànim de lucre, és la d'"ASSOCIACIÓ PER A LES NACIONS UNIDES A
ESPANYA" (d'ara endavant, l'"Associació").
 
L'Associació es regeix per la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret
d'associació, la Constitució espanyola, altres normatives d'aplicació i pels estatuts
presents. Així mateix, en tenir el seu domicili social a Catalunya se sotmet a la Llei
7/1997, de 18 de juny, d'associacions, del Parlament de Catalunya.
 
ART. 2. Àmbit territorial i durada.
 
L'àmbit d'actuació de l'Associació és el territori espanyol i es constitueix per temps
indefinit.
 
ART. 3. Finalitats.
 
1. Són finalitats i activitats de l'Associació:
a. Divulgar els principis i propòsits de les Nacions Unides;
b. Divulgar i donar suport a la tasca desenvolupada per l'Organització de les Nacions Unides i els seus organismes especialitzats, estimulant la col·laboració de les
institucions i de la societat civil amb aquella tasca;
c. Proclamar, difondre i defensar els drets humans i les llibertats fonamentals;
d. Encoratjar els sentiments de pau, justícia, solidaritat i cooperació entre els homes,
dones i infants del món, sense fer distinció per motius de raça, sexe, llengua,
nacionalitat o religió;
e. Promoure el desenvolupament cultural, l'econòmic ecològicament sostenible i el
progrés social, com també unes millors condicions de vida;
f. Contribuir a la realització dels objectius del voluntariat amb projectes de solidaritat i
de cooperació internacional al desenvolupament, en especial amb la promoció de la pau,
superació de conflicte i amb particular incidència entre la joventut;
2. Per a la consecució de les finalitats esmentades, l'Associació pot establir acords de
col·laboració amb organismes o entitats de caràcter públic o privat.
 
ART. 4. Domicili.
 
1. La seu social de l'Associació s'estableix a la ciutat de Barcelona, carrer Fontanella,
núm. 14, 1r 1a, districte postal 08010.
2. Per procedir al canvi de seu social de l'entitat cal l'acord de l'Assemblea General
adoptat de conformitat amb el que estableixen els estatuts presents.
 
ART. 5. Pertinença a entitats internacionals.
 
L'"Associació per a les Nacions Unides a Espanya" és membre de la Federació Mundial
de les Associacions per a les Nacions Unides" (FMANU/WFUNA), amb seu a Ginebra.
 
TÍTOL II
ÒRGANS DE L'ASSOCIACIÓ
ART. 6. Òrgans directius.
Els òrgans de govern de l'Associació són:
a. L'Assemblea General;
b. El Consell Directiu de l'Associació.
CAPÍTOL I
L'ASSEMBLEA GENERAL
ART. 7. L'Assemblea General.
L'Assemblea General és l'òrgan suprem de l'Associació.
Està integrada per tots els socis numeraris admesos i en alta fins a la data de la seva
convocatòria. Poden prendre part en les votacions tots els socis que en el moment de la
 
convocatòria de l'Assemblea tinguin una antiguitat com a mínim de sis mesos des de la
seva alta en l'Associació.
ART. 8. Competències.
Són competències exclusives de l'Assemblea General:
a. L'elecció dels membres del Consell Directiu;
b. Aprovar l'informe de gestió del Consell Directiu;
c. Aprovar la modificació dels estatuts de l'Associació;
d. Acordar la fusió de l'Associació amb altres entitats;
e. Acordar la dissolució de l'entitat;
f. Aprovar els reglaments que despleguin els estatuts i llurs modificacions;
g. La disposició i l'alienació de béns mobles i immobles, en la forma que s'estableixi
reglamentàriament;
h. Aprovar, una vegada tancat l'exercici, l'estat de comptes i el pressupost per a
l'exercici següent, que ha d'estar estructurat per activitats;
i. Aprovar el reglament que estableixi el funcionament i desenvolupament de
l'Assemblea General;
j. Atorgar poders, si s’escau, als membres del Consell Directiu, en els càrrecs i
responsabilitats que tinguin i en les competències que els corresponguin o que els fossin
delegades.
 
ART. 9. Assemblea General ordinària.
L'ordre del dia de l'Assemblea General de l'Associació és confeccionada pel Consell
Directiu i, a més de l'apartat de torn obert de paraules i, quan escaigui, de l'elecció dels
membres del Consell Directiu, ha de contenir, almenys, els apartats següents:
1. Informe de gestió del Consell Directiu i aprovació de la memòria d'activitats.
2. Rendiment de comptes anuals de l'exercici anterior.
3. Aplicació de l'excedent econòmic.
4. Presentació del pressupost de l'Associació formulat pel Consell Directiu.
5. Els assumptes que hagin estat proposats per un nombre de deu socis o més amb una
antelació de vint dies a la data de la celebració de l'Assemblea.
 
 
6. Ratificar l'acceptació dels socis proposats per la Junta Directiva, com també decidir
les mesures disciplinàries que amb relació als socis hagi proposat la mateixa Junta
Directiva.
ART. 10. Convocatòria
L'Assemblea General ordinària ha de ser convocada amb vint dies d'antelació i ha de
reunir-se, com a mínim, una vegada a l'any, un cop finalitzat l'exercici econòmic.
La convocatòria s'acompanyarà amb l'ordre del dia.
ART. 11. Assemblea General extraordinària.
L'Assemblea General es reunirà en sessió extraordinària, i només s’hi debatran els
assumptes inclosos en l'ordre del dia, sempre que la convoqui el Consell Directiu per
iniciativa pròpia o d'un nombre de socis que representi, com a mínim, una cinquena part
dels numeraris.
L'Assemblea extraordinària ha de ser convocada amb una antelació mínima de vint dies
a la data de la seva celebració.
ART. 12. Govern de l'Assemblea.
1. Presideix l'Assemblea General que ocupi la Presidència de l'Associació. En cas
d'impossibilitat, la presidirà qui ocupi la Vicepresidència de major rang.
L’acompanyaran a la mesa els membres del Consell Directiu. Actuarà de secretari/ària
qui ho sigui del Consell Directiu, o si no hi és el/la vicesecretari/ària de major rang.
2. Qui presideixi dirigirà els debats.
3. Durant la sessió, qui presideixi disposarà de poders disciplinaris, i podrà expulsar de
la sala el soci que pertorbi l'ordre.
4. Abans d'iniciar la sessió i seguint les normes de les Nacions Unides, es guardarà un
minut de silenci.
ART. 13. Acords.
1. L'Assemblea General, ordinària o extraordinària, podrà adoptar qualsevol classe
d'acords que no siguin contraris a la Llei, als estatuts presents o als principis i propòsits
de les Nacions Unides.
2. Els acords s'adoptaran per majoria dels vots dels/de les socis/sòcies presents i, quan
escaigui, dels vots emesos per correu, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
Per tenir dret a vot caldrà haver romàs un mínim de sis mesos en situació d'alta com a
soci/sòcia de l'Associació.
3. Les votacions seran secretes, sens perjudici que, per a acords concrets, l'Assemblea
General acordi una altra forma de votació.
 
 
ART. 14. Majoria qualificada.
Sens perjudici del que estableix l'article anterior, es requerirà una majoria de dos terços
dels/de les socis/sòcies presents per adoptar acords relatius a les lletres c) i d) de l'art. 8
dels estatuts presents i per al canvi de domicili. Per acordar la dissolució de l'Associació
es requerirà una majoria de dos terços del nombre total dels/de les socis/sòcies amb dret
a vot, presents o representats.
En els temes a què fa referència aquest article, s'adjuntarà a la proposta d'acord un
informe previ del Consell Directiu.
ART. 15. Avís de les convocatòries
En tot cas, les convocatòries seran trameses als socis per correu postal i, si és possible,
per correu electrònic, i seran anunciades al tauler d'anuncis de l'entitat amb vint dies
d'antelació com a mínim a la data de la reunió.
CAPÍTOL III
EL CONSELL DIRECTIU
Art. 16. El Consell Directiu.
1. El Consell Directiu és l'òrgan permanent de govern de l'Associació entre dues
assemblees generals. La seva composició és nomenada per l'Assemblea General.
2. Per ser membre del Consell Directiu és condició ser soci de l'entitat, estar en ple ús
dels drets civils i que no concorrin els motius d'incompatibilitat establerts en la
legislació vigent.
3. Es reunirà, en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada dos mesos,
degudament convocat per qui ocupi la Presidència o a petició de cinc membres i amb
una antelació almenys de deu dies.
Art. 17. Membres.
1. El Consell Directiu està integrat pels membres següents:
1. Una Presidència, dues Vicepresidències, una Secretaria, una Tresoreria i fins a un
màxim de cinc Vocalies.
2. Els càrrecs del Consell Directiu tindran una durada de quatre anys i seran renovats
cada dos anys per meitat per l'Assemblea General.
 
3. Tots els càrrecs del Consell Directiu seran gratuïts i no onerosos, sens perjudici del
dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades que hagin tingut en
l'exercici de llur funció.
Així mateix aquells qui exerceixin els càrrecs abans referits no hauran de tenir cap
interès econòmic en els resultats de l'activitat, per si mateixos o a través d'una persona
interposada.
4. Es considerarà vàlidament constituït el Consell Directiu, després del procés d'elecció
d'alguns dels seus membres, mitjançant l'acceptació dels càrrecs nomenats i per
l'assistència personal a la reunió de la seva constitució.
5. En el supòsit de no assistència, justificada, d'algun membre del Consell Directiu, a sis
reunions o mes, es podrà considerar com a renúncia al càrrec per al qual va ser nomenat.
Es formularà un requeriment previ per mitjà d'un sistema fefaent.
ART. 18. Acords.
1. A fi que les reunions siguin vàlides caldrà l'assistència de la majoria simple dels seus
membres. Els acords seran adoptats per la majoria simple de vots, excepte els relatius a
la potestat disciplinària, en els quals caldrà reunir, en tot cas, una majoria de dos terços
favorable a la resolució.
2. En cas d'empat, el vot del president serà diriment.
3. La Secretaria estendrà l’acta de la sessió en la qual es constataran els acords adoptats.
Per a la seva validesa, l'acta haurà d'estar ratificada pel president.
ART. 19. Competències.
Són competències específiques del Consell Directiu:
a. Les que li són atribuïdes als estatuts presents:
b. Dictar tota classe de disposicions reglamentàries per a l'organització i bona marxa de
l'entitat;
c. Delegar funcions executives en membres individuals, o comissions reglamentàries
creades amb finalitats concretes i específiques;
d. Exercir el control sobre altes i baixes que es produeixin entre els socis, com també la
potestat disciplinària;
e. Dirigir l'Associació dins de les línies i els programes aprovats per l'Assemblea
General;
f. Administrar i disposar dels béns i patrimoni de l'Associació, sota supervisió de
l'Assemblea General, i disposar-ne en la forma que estableixi l'Assemblea General;
 
g. Confeccionar l'estat de comptes de cada exercici, és a dir, el balanç, el compte de
resultats i la memòria econòmica que inclourà la liquidació del pressupost i preparar el
projecte de pressupost per a l'exercici següent, per sotmetre'ls a la posterior aprovació i
ratificació de l'Assemblea General;
h. Proveir, amb caràcter provisional, els càrrecs vacants del Consell Directiu -llevat del
de president- amb mandat limitat fins a les eleccions següents per a renovació del
Consell Directiu;
i. Nomenar la persona que exercirà la Direcció executiva de l'Associació amb les
facultats conferides pel Consell Directiu i el nomenament de la qual requereix ser
ratificat per l'Assemblea General;
j. El règim d'administració, comptabilitat i documentació que s'estableixi s'adaptarà a les
que corresponen a les entitats associatives sense finalitat de lucre.
ART. 20. De la Presidència.
1. Qui presideixi el Consell Directiu presideix l'Associació i en té la representació legal.
2. Presideix i dirigeix les sessions de l'Assemblea General i del Consell Directiu.
3. En cas d'absència, malaltia o una altra impossibilitat, serà substituït pels
vicepresidents atenent llur ordre de rang.
Art. 21. De la Secretaria.
Correspon a la Secretària aixecar acta de les reunions de l'Assemblea General i del
Consell Directiu, tenir cura de la custòdia de la documentació i expedir els certificats.
Art. 22 De la Tresoreria.
Correspon a la Tresoreria de tenir cura dels fons econòmics i dels béns de l'entitat, de
preparar el pressupost per al seu sotmetiment a la Junta Directiva i aprovació per
l'Assemblea, com també l'estat de comptes.
En els comptes oberts en entitats bancàries o d'estalvi serà preceptiva la signatura
conjunta de dos dels membres de la Junta Directiva, a proposta de qui ocupi la
Presidència i sens perjudici dels poders atorgats per l'Assemblea General.
Art. 23. de la Direcció.
Qui s'encarregui de la Direcció tindrà les funcions següents:
Executar els acords adoptats pel Consell Directiu, dirigir l'oficina administrativa de
l'Associació i prendre les mesures necessàries per al bon funcionament de l'Associació.
Se la dotarà dels poders que la Junta Directiva, d'acord amb l'Assemblea, estimi
convenients, per a una correcta gestió de l'entitat.
Art. 24. Delegacions locals.
 
L'Assemblea General, a proposta del Consell Directiu, podrà crear delegacions locals en
aquelles localitats que disposin d'un mínim de vint socis i que manifestin llur
compromís i la voluntat d'actuar com a tal delegació, amb la competència que determini
la mateixa Assemblea General i amb dependència plena del Consell Directiu de
l'Associació.
TÍTOL III
ELS SOCIS:
ART. 25. Membres de l'Associació.
En l'Associació hi ha tres classes de socis:
a. Numeraris;
b. Protectors;
c. D'honor.
ART. 26. Socis numeraris.
Seran socis numeraris els espanyols o estrangers residents a Espanya amb capacitat
d'obrar que presentin una sol·licitud, que haurà de ser aprovada pel Consell Directiu.
La sol·licitud quedarà dipositada a la seu de l'Associació. Estarà subjecta a la Llei de
protecció de dades.
Art. 27. Drets.
a Assistir a les assemblees generals i exercir el dret a vot en la forma prevista als
estatuts presents, a les lleis d'associacions i de conformitat amb les normes que
reglamentàriament s'estableixin.
b. Ser elegit per als càrrecs del Consell Directiu, sempre que compti amb sis mesos
d'antiguitat en l'Associació.
c. Assistir als actes interns i externs organitzats per l'Associació, com també formar part
de les seccions i comissions de treball que es creïn.
d. Rebre informació de les activitats socials.
e. Accedir i utilitzar els locals socials en les hores lectives.
f. Proposar, conjuntament amb uns altres nou socis, com a mínim, candidats als òrgans
del Consell Directiu de l'Associació per cobrir les vacants reglamentàries, sempre que es
presentin amb vint dies d'antelació.
 
g. Recórrer, davant de l'Assemblea General que se celebri immediatament després que
s’hagués notificat una sanció reglamentària, contra les sancions que els hagin estat
imposades pel Consell Directiu.
ART. 28 Obligacions.
Són obligacions del soci numerari:
a. Abonar puntualment les quotes establertes. Si no es compleix aquesta obligació, la
condició de soci, com també els seus drets, quedaran en suspens fins que no se’n posi al
corrent.
b. Acatar els acords dels òrgans de l'entitat.
c. Comportar-se en relació amb ella i els altres socis d'acord amb l'esperit de les Nacions
Unides.
ART. 29. Socis protectors.
Seran socis protectors totes aquelles persones físiques o jurídiques que, sense assumir
els drets i les obligacions del soci numerari, contribueixin periòdicament amb una quota
a les finalitats de l'Associació i siguin admeses pel Consell Directiu.
ART. 30. Drets dels socis protectors.
Els socis protectors tindran dret a assistir als actes organitzats per l'Associació i a ser
informats de les seves activitats.
ART. 31. Socis d'honor.
Seran socis d'honor els qui haguessin ocupat la Presidència de l'Associació i totes
aquelles persones que, segons el parer de l'Assemblea General i a proposta del Consell
Directiu, hagin prestat serveis rellevants a l'Associació. Tindran els mateixos drets que
els socis protectors.
ART. 32. Pèrdua de la condició de soci.
La condició de soci es perd:
a. Per acord del Consell Directiu en exercici de potestat disciplinària, a conseqüència
d'haver dut a terme fets contraris a les finalitats i els objectius de l'Associació o que
posin en risc el seu bon nom o les seves activitats;
b. Per l'impagament de quotes. En aquest cas, la baixa serà temporal fins que l'afectat
s'hagi posat al corrent del pagament;
c. Per baixa voluntària;
e. Per mort.
 
 
ART. 33. Sancions.
El Consell Directiu pot aplicar, previ expedient disciplinari, les sancions següents:
a. Cessació en els càrrecs, siguin electius o no;
b Suspensió temporal dels drets de soci;
c. Baixa de l'entitat.
2. Les sancions esmentades seran immediatament executives.
3. El Consell Directiu regularà el procediment disciplinari, atenent al principi
d'audiència de l'interessat i al principi contradictori.
Les sancions disciplinàries que signifiquin cessació dels càrrecs directius o baixa de
l'entitat podran ser objecte de recurs davant de l'Assemblea General.
TÍTOL IV
PATRIMONI I FINANCES:
ART. 34. Patrimoni fundacional.
El patrimoni fundacional de l'Associació es limita al valor del seu capital immobilitzat
que consta en l'Auditoria a què s'ha sotmès l'Associació i que s'afegeix com a Annex als
estatuts reformats presents.
ART. 35. Pressupost.
El pressupost anual de l'Associació serà confeccionat pel Consell Directiu i presentat a
l'aprovació de l'Assemblea General.
L'exercici comptable va de gener a desembre de cada any.
ART. 36. Recursos econòmics.
L'Associació es finançarà amb els recursos següents:
a. Quotes dels socis numeraris;
b. Quotes dels socis protectors;
c. Subvencions;
d. Donatius;
e. Venda de publicacions;
 
f. Venda de material de difusió de l'Associació;
g. Les aportacions i donatius que fossin condicionats hauran de ser acceptats pel Consell
Directiu i, si la seva quantia sobrepassa els 25.000 € o les condicions s'estimessin
complexes, llur acceptació serà sotmesa a l'Assemblea General.
1. L'Assemblea General, en aprovar el pressupost anual, podrà modificar la quantia de
les quotes.
2. En el supòsit d'existir romanents econòmics en algun exercici, hauran de ser inclosos
a l'exercici següent i ser destinats als fins associatius.
TÍTOL V
DISSOLUCIÓ DE L'ENTITAT:
ART. 37. Dissolució.
Per dissoldre l'Associació es requerirà l'acord de l'Assemblea General especialment
convocada per a aquesta finalitat, i una majoria de dos terços de socis numeraris,
presents o representats, inscrits amb una antelació mínima a sis mesos anteriors a la
convocatòria de l’Assemblea corresponent.
ART. 38. Destinació del patrimoni social.
Dissolta l'Associació, el Consell Directiu constituït en comissió liquidadora, procedirà a
realitzar el patrimoni social, i el líquid resultant serà lliurat a l'organisme de les Nacions
Unides que designi l'Assemblea.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Primera. En tant que no s'hagi reunit la primera Assemblea General extraordinària
conforme als presents estatuts, modificats i adaptats a les lleis d'associació, continuarà
en funcions el Consell Directiu de l'Associació que es renovarà conforme a les normes
establertes als estatuts vigents.
DILIGÈNCIA:
En l'Assemblea General extraordinària, celebrada el dia 12 de juny de 2006 a la seu
social de l'Associació, va ser aprovada la modificació dels seus estatuts i la seva
adaptació a la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'Associació, i a
la Llei 7/1997, del Parlament de Catalunya, de 18 de juny, d'associacions.
El secretari     La presidenta