15 de setembre: Dia Internacional de la Democràcia

democracia
Com la democràcia no és només un projecte, sinó que també es un fi, aquest dia significa una oportunitat per examinar l’estat de la democràcia al món.

Alguns elements essencials de la democràcia són la llibertat, el respecte pels drets humans i el principi de celebrar periòdicament eleccions mitjançant sufragi universal. Per la seva importància, aquests valors han estat incorporats als grans tractats internacionals com la Declaració Universal dels Drets Humans i el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.
No es pot ometre la importància dels drets consagrats en el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals i en altres que es centren en drets humans de grups específics. Es innegable que aquests valor són essencials ja que cerquen garantir la distribució de la riquesa, la igualtat i l’equitat. 
Concretament, aquesta unió entre la democràcia i els drets humans pot trobar-se en l’article 21.3 de la Declaració Universal dels Drets Humans:
“La voluntat de la població ha de constituir la base de l’autoritat del govern; això s’expressarà en eleccions periòdiques i genuïnes mitjançant el sufragi universal i igual i es celebraran per vot secret o per procediments de votació lliure equivalents”.
 
Tags: